Ija hojii hafuuraaDec 07, 2014 · Siinqee: Kabachiiftuu mirga dubartootaa. By Abdulbasit Abdusemed on December 7, 2014. (Charinnat Hundeessaa) Seera sirna Gadaatiin tumameef kabachiisuu keessatti siinqeen baatee seeraan falmachuun mirga dubartoota hundaati. Dubartoonni dhiibbaa korniyaa isaanirra gahu ofirraa faccisuuf siinqeetti fayyadamu. Akkuma ija jabinaafi ofitti amanamummaa horachaa deemaniin ogummaa do'ii qopheessuufi isa qophaa'e keessatti: 352: qooda fudhachuun bashannansiisuu horachaa deemu. 353: Faayidaa waliin dubbii ogummaa dubbachuu barsiisuu keessatti Barattoota waan giddugaleessa taasifatuuf barattoonni hojii isaaniirraa baratu. Ogummaa dhaggeefachuu barattotaa ...Walaloo Ortodooksii Tewaahidoo A.Q.W.T📝⛪️. Warri Gadaamii akka abbootii duraaniitti akka isaan jiraataniif , Gadaamonni bakka rakkoo utuu hinta'in bakka kadhannaa akka isaan ta'aaniif , Gadaamonni Gibxi ijaarama ittiin dhaloota haaraa ofitti fudhachuu danda'aan akka diriiru ; warri Gadaamii kadhannaa fi barumsa walmaddiitti qabatanii ...Academia.edu is a platform for academics to share research papers.Akkuma ija jabinaafi ofitti amanamummaa horachaa deemaniin ogummaa do'ii qopheessuufi isa qophaa'e keessatti: 352: qooda fudhachuun bashannansiisuu horachaa deemu. 353: Faayidaa waliin dubbii ogummaa dubbachuu barsiisuu keessatti Barattoota waan giddugaleessa taasifatuuf barattoonni hojii isaaniirraa baratu. Ogummaa dhaggeefachuu barattotaa ...Überprüfen Sie die Übersetzungen von 'Cuunfaa' ins Deutsch. Schauen Sie sich Beispiele für Cuunfaa-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich die Aussprache an und lernen Sie die Grammatik.(1 Phexros 2: 19, 20 dubbisi.) (Read 1 Peter 2: 19, 20.) (Read 1 Peter 2: 19, 20.) Qabsoon wal irraa hin cinne kun kallattii jireenyaa koo hunda irratti dhiibbaa ...Waldaan Kiristaanaa tokko humnii fi tajaajjilli Hafuura Qulqulluu kan keessatti mul'atu ta'uu qaabdi. Kana malees Waldaan Kiristaanaa kan jaalallii fi dhugaa keessa guute ta'uu qabdi. Gama sagalee Waaqayyoo lallabuu ilaalchisee ammo humnaa fi jaalalaan Wangeela kan lallabdu, bakka wangeelli hin geenyeenis kan geessistu ta' uutu irraa eegama.“Iji Hojii Hafuuraa” Waaqayyoof Ulfina Fida — LAAYIBIRARII INTARNEETII IRRAA “Iji Hojii Hafuuraa” Waaqayyoof Ulfina Fida “Kanaan, ija baayʼee godhachuu keessaniin, . . . ulfinni abbaa koo in argama.”— YOH. 15:8. 1, 2. (a) Warra kaan jajjabeessuuf carraawwan akkamii qabna? Wangeela Maarqos 11:13 «Muka harbuu baala qabu tokkos fagootti argee, ija irraa argadha laataa? jedhee dhaqe. Inni mukicha bira ga’ee baala malee waanuma tokko irraa dhabe;….» Wangeela Yohaanis.8:28 «Kanaaf Yesus, “Ilma namaa kana erga muka irratti ol fuutanii, eenyu akkan ta’e, ani isa abbaan na barsiise akkan dubbadhu malee, ofiin ... akkasumas Hafuuraan socho'ee, Wangeela hafuuraa tokko ofeegannoodhaan barreessee. ture "Eusebius' Eccleasticus Seenaa qabeessa 6:14:7) 3) Jastiin maatyr (DKB 110-165) Haasaa Trypho 81:4 wajjin godhe keessatti. 4) Tertullian (DKB 145-220) b. Barreessummaan Yohaannis dhuga ba'uumsota baay'ee dursanii turaniin akka hubataman. godhaman. 1.Ijoolleen hojii mana keessaa hojjechuuf fedhii hangamii akka qaban yeroo argitan baayʼee isin dinqisiisuu dandaʼa. ... karaa hafuuraa isaan jajjabeessuu, ... Daldaltoota sassatoo ta'an al lama mana qulqullummaa keessaa ari'uudhaan tarkaanfii ija jabina gaafatu fudhateera.Apr 15, 2011 · ( Yaq. 1:21) Mee bifa ija hojii hafuuraa kan biraa kan taʼe amantiin, Yihowaa duratti qulqulluu taanee jiraachuuf akkamitti nu gargaaruu akka dandaʼu haa ilaallu. 14. Amantii dhabuun gocha dogoggora taʼe raawwachuutti geessuu kan dandaʼu akkamitti? 14 Amantii dhugaa qabna jechuun, Yihowaan nuuf dhugoomeera jechuudha. Musliimonni obboleeyyan keenya yaadni dogoggoraa fi faallaawwan hedduun Macaafa Qulqulluu keessa jiraachuu isaanii nutti dubbachaa turaniiru. Lallabdoonni kan akka Ahimad Diidaat faa keessummaa baay'ina dogoggora isaa kuma shantamaa hanga kuma dhibbaatti ol guddisu (kana jechuunis luqqisii Macaafa Qulqulluuu tokkon tokkon isaa keessa gara dogoggora sadiitu jira jechuudha!).1:32:08 PM • Namoonni tokko tokko hojii Waaqayyoo kana: • Takka takka itti hoo'isanii deebsanii qabaneessu. • Bara itti tole hojjetanii bara itti hadhaa'u immoo dhiisanii deemu. • Itti fufinsa/Consistency yoo jiraate malee jijjiiramin hin jiru. 1:32:08 PM • Namni Clarke : This is the first, and I believe the last, account of a ...apush dbq 2017Qindeessitootni Paartii Kongiresii Federaalistii Oromoo sadii magaalaa Baatuutti hidhaman. Godina Shawaa Bahaa magaalaa Baatuu fi naannoosheetti qindeessitoota Paartii Kongiresii Federaalistii Oromoo kan ta’an Daddafoo Abdoo, Magarsaa Ibsoo fi Husseen Abdoo kan jedhaman, Kaleessa Poolisiitu isin barbaada sababa jedhuun akkanumaan qabamanii hidhamuu isaanii odeeffannoon OMN argate nimul’isa. Walaloo Ortodooksii Tewaahidoo A.Q.W.T📝⛪️. Warri Gadaamii akka abbootii duraaniitti akka isaan jiraataniif , Gadaamonni bakka rakkoo utuu hinta'in bakka kadhannaa akka isaan ta'aaniif , Gadaamonni Gibxi ijaarama ittiin dhaloota haaraa ofitti fudhachuu danda'aan akka diriiru ; warri Gadaamii kadhannaa fi barumsa walmaddiitti qabatanii ...Macaafni kun Hojii isaa irraa jalqabee seenessa. Faar. 53:1 Macaafichumtuu, "Gowwaan Waaqayyo hin jiru jedha" jedheera. Bahuu 3:14 "Ani isa jiraataa dha. Ati immoo saba Isiraa'eliin 'Inni jiraataan isinitti ana ergeera in jetta'" Ermiyas 10:10 Inni Waaqa isa jiraataa dha. 5. Karaa Hafuura Qulqulluun →Hafuurri Qulqulluun jiraachuuبازدید آمار این کانال Telegram "Fayyaa sammuu" - @sammuukoof. مشترکین، افزایش، بازدید در روز، اعلامیه ها و دیگر تجزیه و تحلیل در وب سایت Analytics Telegram.Telegram-канал saahibuddiin28 - Daandii Milkii(Jennataa)-Ch.kun kan barsiisu Waa'ee Amantii Islaamaa fi kiristaanaati. @Saahibuddiin28 Join godha.Yaadaaf @SaahibuddiinJihaadHojii. Ergamootaa keessatti, yeroo barri. waldaa kiristaanaa Kakuu Haaraa. jalqabuuf jedhutti, Yesuus duukabuutota ... ija torbas. Isaanis torba hafuurota. Waaqayyootii, lafa hundumaa irratti. kan ergaman. Dhufeeyis macaaficha ... dhukkana hafuuraa keessa jiru. Isaan. halkan keessa jiru. Guyyaan Firdii.Aadde Tsahaay Tolasaa (1931-2014), namoota fiigicha jireenya hafuuraa isaanii keessatti gatii gurguddaa kan hin irraanfatamne baasan keessaa tokko akka taate beekamaa dha. Abbaa ishee obbo Tolasaa Boruu fi harmee ishee aadde Do'ii Qinaaxxii irraa bara 1931 naannoo magaalaa Naqamteetti kan dhalatte Tsahaay Tolasaa, jireenya ishee keessatti gidiraa gurguddaa dabarsuu kan eegalte ijoollummaa ...( Yaq. 1:21) Mee bifa ija hojii hafuuraa kan biraa kan taʼe amantiin, Yihowaa duratti qulqulluu taanee jiraachuuf akkamitti nu gargaaruu akka dandaʼu haa ilaallu. 14. Amantii dhabuun gocha dogoggora taʼe raawwachuutti geessuu kan dandaʼu akkamitti? 14 Amantii dhugaa qabna jechuun, Yihowaan nuuf dhugoomeera jechuudha."Namoonni hojii kee isa gaarii arganii abbaa keessan isa Waaqa irraaf ulfina akka kennaniif ifni keessan akkuma kanatti namoota duratti haa'ifu!" Mat. 5:16. Nuti ijoollee tasaa miti. Waaqayyo akeekaan jireenya biyya lafaa kana keessa nu kaa'e. Jireenyi ilma namaa tasa hiiika tokko malee ardii kana irra hin kayyamne.(1 Phexros 2: 19, 20 dubbisi.) (Read 1 Peter 2: 19, 20.) (Read 1 Peter 2: 19, 20.) Qabsoon wal irraa hin cinne kun kallattii jireenyaa koo hunda irratti dhiibbaa ...Readbag users suggest that Luuqaas Abbaa Seenaa: Hojii Ergamootaa is worth reading. The file contains 419 page(s) and is free to view, download or print.FIRII/IJA HAFUURAA. Ija/Firii inni jedhu kun bu'aa hojii waan tokko ti. Firiin Hafuuraa hojii Hafuurri Qulqulluun nu jireenya keenya keessatti hojjetu dha. Kunis kan inni jalqabu yennaa namni Yesusin akka Fayyisaa isaatti simatee eegaleetu. Hafuura Qulqulluu malee Firii Hafuuraa godhachuun gonkumaa hin danda'amu; karaa biro nus keessaa ...business ethics answer keyTarreefamni lamaffaan 'ija hafuuraa' (lakk. 22-23). Isaan amma amala jireenya keenyaa ta'uu kan isaan irra jiruu dha, Yesuus Kristoosiin fayyina erga argannee booda. Guddinni hafuuraa kan inni ibsamuu iji hafuuraa jireenya amanaa keessatti osoo dabaalani yeroo mul'atanii dha. Jijjiramni fayyinaa yeroo raawwatamu, guddinni hafuuraa nu jalqaba.Hojii gaarii attamii yoo hojjennee fi yaalii gara garaa yoo goone illee fuula Waaqayyootti cubbuu keenyaaf dhiifama nuuf argamsiisuu hin danda'u. Ija cubbuu fi irra daddarba keenyaaf, gatii inni sirriin du'a qofaadha. Kana jechuun immoo jireenyi keenya inni lafarraa kuni gaafa raawwatu Waaqayyo irraa bara baraaf gar-gar ba'uudha.Ijoolleen hojii mana keessaa hojjechuuf fedhii hangamii akka qaban yeroo argitan baayʼee isin dinqisiisuu dandaʼa. ... karaa hafuuraa isaan jajjabeessuu, ... Daldaltoota sassatoo ta'an al lama mana qulqullummaa keessaa ari'uudhaan tarkaanfii ija jabina gaafatu fudhateera.Yeroo kana hojii gaarii inni kanaan232 dura ati gatii itti hinfudhatin hojjechaa turte hundumtuu tokko tokkoon siif lakkaa'amee galata233 siif kennisiisa!234 Tarii jirenyi kee har'aa akka ati eebbifamaa taate kan agarsiisu ta'uu dhiisuu danda'a. tarii235 waa'ee waan gaarii ati godhaa jirtuu fi gootees, namni ta'ee Waaqayyo waan siif ...Iji hojii hafuuraa immoo, jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, amanamummaa, arjummaa, garraamummaadhas, of dhowwuudhas, egaa seerri isaan kanaan mormus hin jiru. Warri kan Kristos Yesus ta'an immoo yaada foonii, hawwa isaa, fedha isaas fannisaniiru. Nuyi jireenya hafuuraatti yoo jiraanne, hafuura kana duukaa bu'uu keenya. Galaatiyaa 5:22-266 Haa taʼu malee, jaalalli akaakuu ija hojii hafuuraa Kiristiyaanni gaʼeessa taʼe tokko argisiisu keessaa tokko qofa akka taʼe ni hubanna. (Gal. 5:22, 23) Amalawwan kaan kan akka garraamummaa, of dhowwuu fi obsaas barbaachisoo dha. Amalawwan kun Kiristiyaanni tokko haalawwan rakkisaa taʼan utuu hin dheekkamin akka dabarsuu fi haalawwan ...5. Geggeessi hafuuraa hojii barreeffamootaa kallattiidhaan Gooftaan hojjetedha erga ta'ee, hafuuraan kan kennaman barreeffamoota Macaafa Qulqulluu warra jalqabaati jechuu dha. Geggeessi hafuura waraabbii Macaafota isaan kaanii, gara hiikaa fi hojiiwwan biraatti hin dabarre.Überprüfen Sie die Übersetzungen von 'bekam' ins Oromo. Schauen Sie sich Beispiele für bekam-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich die Aussprache an und lernen Sie die Grammatik.Readbag users suggest that Luuqaas Abbaa Seenaa: Hojii Ergamootaa is worth reading. The file contains 419 page(s) and is free to view, download or print.Überprüfen Sie die Übersetzungen von 'Cuunfaa' ins Deutsch. Schauen Sie sich Beispiele für Cuunfaa-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich die Aussprache an und lernen Sie die Grammatik.Eebbisaan baayyee ija jabeessa, kan hin sodaanne fi ifatti hojii shororkeessummaa mootummaan Itoophiyaa ummata Oromoorraan ga'u balaaleffachuurraa duubatti jedhee hin beeku. Deeggarsa WBOtif qabus amma dhumaatti ittuma fufe. Macaafni kun Hojii isaa irraa jalqabee seenessa. Faar. 53:1 Macaafichumtuu, "Gowwaan Waaqayyo hin jiru jedha" jedheera. Bahuu 3:14 "Ani isa jiraataa dha. Ati immoo saba Isiraa'eliin 'Inni jiraataan isinitti ana ergeera in jetta'" Ermiyas 10:10 Inni Waaqa isa jiraataa dha. 5. Karaa Hafuura Qulqulluun →Hafuurri Qulqulluun jiraachuufn p90 silencerkeessatti yeroo baayyee hojii irra kan isaan olanis dhugaawwan hafuuraa irratti, Iddo kanatti kan bakka buanis isa. olaana haalota umamaati. “gad fagoo” sagalee ibraayisxootaa tehom dha (BDB 1062 #3, KB 1690-91). Kan walfakkaatu, Garu adda. kanta; e seemataa. Kan qabu. Tiamat jechuun waamama nameessoo kan qabate. Sumeeriyaanota fi Ijoolleen hojii mana keessaa hojjechuuf fedhii hangamii akka qaban yeroo argitan baayʼee isin dinqisiisuu dandaʼa. ... karaa hafuuraa isaan jajjabeessuu, ... Daldaltoota sassatoo ta'an al lama mana qulqullummaa keessaa ari'uudhaan tarkaanfii ija jabina gaafatu fudhateera.Kun ija Gooftaatiin yeroo ilaalamu, Ol ka'iinsa guddaa irraa gadi bu'uu ta'eeti. Ol ka'iinsa kana irra jiraachuu ilmaan Isaa immoo Gooftaan nin barbaada. Kanaaf, Gooftaa inni ulfinaa fi sodaatamuu guddaadhaan Yohannisitti mul'ate kun akkas jedha: "Yaadadhu, maal irraa akka kufte.Hundi keenya hojii midhaan sassaabuu Waaqayyo ajajeefi yeroo har'aa hojetamaa jiru kana irratti guutummaatti akkamitti akka hirmaannu yaada jajjabinaa arganna. 3 Dargaggoonni Kristiyaanaa karaa hafuuraa sooromuuf yeroo tattaaffatan arguun keenya hangam nu gammachiisaa! Kun immoo Yihowaaf ulfina fida, akkasumas dargaggootaaf mirga addaa ...13 Fakkeenyaaf, Isaayaas raajichi hojii isaaf kenname raawwachuuf obsuun isa barbaachisee ture. Amala kana horachuun barbaachisaa ta'uusaa Gooftaan akkas jechuudhaan isatti himeera: "Gara saba kanaa dhaqiitii, 'Dhaga'uu in dhageessa, garuu hin hubattu; ilaaluu in ilaalta, garuu hin argitu!' jedhiin!Elsaayis " yaa Waaqayyo haa arguuf ija isaa akka bantuuf sin kadhadha" jedhe. Waaqayyos ija nama sanaa baneef, innis Konkolaataa fi Fardeen ibiddaa naannoo isaa marsee jiru arge" ( 2Mootota 6:15-17). Muhaammad sobuun ni danda'ama jedhee barsiisuu qofa osoo hin taanee mormitoota isaa ajjeesuuf iyyuu sobatti fayyadameera.Kun ija Gooftaatiin yeroo ilaalamu, Ol ka'iinsa guddaa irraa gadi bu'uu ta'eeti. Ol ka'iinsa kana irra jiraachuu ilmaan Isaa immoo Gooftaan nin barbaada. Kanaaf, Gooftaa inni ulfinaa fi sodaatamuu guddaadhaan Yohannisitti mul'ate kun akkas jedha: "Yaadadhu, maal irraa akka kufte.Yeroo kana hojii gaarii inni kanaan232 dura ati gatii itti hinfudhatin hojjechaa turte hundumtuu tokko tokkoon siif lakkaa'amee galata233 siif kennisiisa!234 Tarii jirenyi kee har'aa akka ati eebbifamaa taate kan agarsiisu ta'uu dhiisuu danda'a. tarii235 waa'ee waan gaarii ati godhaa jirtuu fi gootees, namni ta'ee Waaqayyo waan siif ...Wangeelaan wangeelaaf hojjenna, Nek'Emte, Welega, Ethiopia. 636 допаѓања · 7 зборуваат за ова. kottaa mi'a lolaa keenya wangeela qabannee seexanichaan ni lollaati.Apr 15, 2011 · Caqasoota Kitaaba Qulqulluu Ibsi Irratti Kenname Meeshaalee Kitaaba Qulqulluu Qoʼachuuf Gargaaran Nagaa fi Gammachuu uniden sds100 for sale near berlinTeleskoppii maalii qaba ture yoo ija isaa hafuurri Qulqulluun banee itti agarsiise ta'e malee. 6. Jijjiirama Hafuuraa Waaqayyo Jireenya Nama Dhuunfaa Irratti Fide. Si'a namoota tokko tokko ilaalluu duraan hamoo, turan taanan utuuma hin turin garraamii ta'u, gamsiisoo turan taana kan namaaf dhimman ta'u, jeeqoo turan taanan warra nagaa ...Hamma dandaʼametti, nyaanni, bishaan, uffanni, yaaliin fayyaafi deggersi karaa miiraas taʼe karaa hafuuraa obbolootaaf kennamuu qaba. jw2019. Pitanja i odgovori. Točku vodi nadglednik službe. Ilaaltuu olaanaa tajaajilaatiin gaaffiifi deebiidhaan kan dhihaatu. jw2019.Macaafa Qulqulluu yommuu. dubbisnu, gaaffiiwwan nu. gargaaran kan biraas akka jiran. hubachuu dandeenya. Gaaffiiwwan miira namaa. kakaasanii fi Dubbii Waaqayyoo. keessatti argaman gad fageenyaan. akka nu tuqan heyyamuun keenya, sammuu fi yaada garaa keenyaa.Macaafni kun Hojii isaa irraa jalqabee seenessa. Faar. 53:1 Macaafichumtuu, "Gowwaan Waaqayyo hin jiru jedha" jedheera. Bahuu 3:14 "Ani isa jiraataa dha. Ati immoo saba Isiraa'eliin 'Inni jiraataan isinitti ana ergeera in jetta'" Ermiyas 10:10 Inni Waaqa isa jiraataa dha. 5. Karaa Hafuura Qulqulluun →Hafuurri Qulqulluun jiraachuudiv2k dataset kaggle5⃣ Ija foonii caalaa fageessee arga. 6⃣ Madda qaba.Madda isaa malee ba'ee hin mul'atu. 7⃣ Haala amma keessa jirtu ganuu akka qabdu sitti hima. 8⃣ Hojii garee miti 9⃣ Ni tarkaanfata malee hin tiratu. 🔟 Nama biraa ta'uu akkaa hin dandeenye sitti hima. 1⃣ 1⃣ Wanta ati of harkaa qabdu irratti hin hundaa'u.Waa'ee Ija hojii hafuuraa otoo hin kaasiin dura waa'ee kennaa hafuura qulqulluu beekuu fi hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee kennaa hafuura Qulqulluu yeroo baay'ee ni dhageenya, ni barsiisna ,wa'eesaa ni dudubbanna ,inni ykn isheen kennaa hafuura Qulqulluu qaba/qabdi yookiin immoo hin qabu/qabdu, ani kennaa hafuura Qulqulluu qaba/hin [email protected]_milkii: #Ani_mana_maali ? #Lammaa Nama siyaasa beekuufii hojii siyaasaatiin maatii isaa bulfataa jiruudha. Miira namaa ilaalee wajjin kan deemuufii karaa baaftuuf kan ilaallatu. #Abiy Nama siyaasa kessatt... - Публикация на Telegram AnalyticsWalaloo Ortodooksii Tewaahidoo A.Q.W.T📝⛪️. Warri Gadaamii akka abbootii duraaniitti akka isaan jiraataniif , Gadaamonni bakka rakkoo utuu hinta'in bakka kadhannaa akka isaan ta'aaniif , Gadaamonni Gibxi ijaarama ittiin dhaloota haaraa ofitti fudhachuu danda'aan akka diriiru ; warri Gadaamii kadhannaa fi barumsa walmaddiitti qabatanii ...Fulbaanni ji'a jalqabaati. Addaam haadha mana isaa dhagahee ajaja isaa kennameen alatti firii mukaa hin nyaatiin jedhamee nyaate waan argameef Waaqayyoon "Ati dubbii haadha manaa keetii waan dhageesseef, ija mukaa isa hin nyaatiin jedhee si abboomes waan nyaatteef , lafti sababii keetiif abaaramaa ni ta'a; atis bara jireenya kee hundumaatti itti dadhabdee isa irraa in nyaatta.Aadde Tsahaay Tolasaa (1931-2014), namoota fiigicha jireenya hafuuraa isaanii keessatti gatii gurguddaa kan hin irraanfatamne baasan keessaa tokko akka taate beekamaa dha. Abbaa ishee obbo Tolasaa Boruu fi harmee ishee aadde Do'ii Qinaaxxii irraa bara 1931 naannoo magaalaa Naqamteetti kan dhalatte Tsahaay Tolasaa, jireenya ishee keessatti gidiraa gurguddaa dabarsuu kan eegalte ijoollummaa ...Dec 07, 2014 · Siinqee: Kabachiiftuu mirga dubartootaa. By Abdulbasit Abdusemed on December 7, 2014. (Charinnat Hundeessaa) Seera sirna Gadaatiin tumameef kabachiisuu keessatti siinqeen baatee seeraan falmachuun mirga dubartoota hundaati. Dubartoonni dhiibbaa korniyaa isaanirra gahu ofirraa faccisuuf siinqeetti fayyadamu. Fulbaanni ji'a jalqabaati. Addaam haadha mana isaa dhagahee ajaja isaa kennameen alatti firii mukaa hin nyaatiin jedhamee nyaate waan argameef Waaqayyoon "Ati dubbii haadha manaa keetii waan dhageesseef, ija mukaa isa hin nyaatiin jedhee si abboomes waan nyaatteef , lafti sababii keetiif abaaramaa ni ta'a; atis bara jireenya kee hundumaatti itti dadhabdee isa irraa in nyaatta.Scribd is the world's largest social reading and publishing site.( Yaq. 1:21) Mee bifa ija hojii hafuuraa kan biraa kan taʼe amantiin, Yihowaa duratti qulqulluu taanee jiraachuuf akkamitti nu gargaaruu akka dandaʼu haa ilaallu. 14. Amantii dhabuun gocha dogoggora taʼe raawwachuutti geessuu kan dandaʼu akkamitti? 14 Amantii dhugaa qabna jechuun, Yihowaan nuuf dhugoomeera jechuudha.Macaafa Qulqulluu yommuu. dubbisnu, gaaffiiwwan nu. gargaaran kan biraas akka jiran. hubachuu dandeenya. Gaaffiiwwan miira namaa. kakaasanii fi Dubbii Waaqayyoo. keessatti argaman gad fageenyaan. akka nu tuqan heyyamuun keenya, sammuu fi yaada garaa keenyaa.Phaawulos, Hojii Ergamootaa 20:29, 30rratti, gumii Kiristiyaanaa keessaa, 'namoonni dubbii dhugaa jal'isuudhaan amantoota garagalchanii of duukaa buusan akka ka'an' dubbateera. jw2019 7 Det finns vissa krav som vi måste uppfylla för att få träda fram inför Jehova.Iji hojii hafuuraa hojii foonii isa yeroo hunda garaagarummaa uumurraa haala adda taʼeen, garaagarummaa namoota gidduu jiru ni hambisa. jw2019 7 In contrast , consider the situation in Israel some 700 years later.Raajiin itti fufee jiru akkuma kanaa waa'ee Yihuudota Itiyoophiyaa keessa jiranii kan dubbatu yommuu ta'u har'a raawwatamee ija keenyaa ilaalaa kan jirru dhugaa isaa kan nuuf ibsuudha: "Warri anaaf sagadan, sabni koo warri tamsa'anis, laga Kuush gamaa aarsaa anaaf in fidu" (Sef. 3:10).fakkaatu gara hojii sirri hin taanetti geggeessu danda'a. Kan Phaawulos Wangeeli bilisa ture kennaa bilisa. ayyaannaa Waaqayyoo fi Kristoosiin hojii xumuramee fi kadhannaa hafuuraa qulqulluu, haa ta'uu malee inni. deebii sirri ta'ee gaafata, ka'umsa qalbi jijjiiraana qofa osoo hin ta'in garuu immoo qalbi jijjiiraannaa itti fufeenya. qabu.Namootni gariin immoo, namoota seenaaf uumaman kana wareeguuf uumaman. Dhaloota jaamaa. Iji isaanii, namoota ija ta'an dacheen nyaatani arguun alatti mul'ata biraa hin qaban. Namootni gariin, kan lakkoofsaan baay'een, namoota seenaaf hin uumamne, garuu seenaan kan jiraatan tahu.Apr 15, 2011 · Caqasoota Kitaaba Qulqulluu Ibsi Irratti Kenname Meeshaalee Kitaaba Qulqulluu Qoʼachuuf Gargaaran Nagaa fi Gammachuu Wangeela Maarqos 11:13 «Muka harbuu baala qabu tokkos fagootti argee, ija irraa argadha laataa? jedhee dhaqe. Inni mukicha bira ga'ee baala malee waanuma tokko irraa dhabe;….» Wangeela Yohaanis.8:28 «Kanaaf Yesus, "Ilma namaa kana erga muka irratti ol fuutanii, eenyu akkan ta'e, ani isa abbaan na barsiise akkan dubbadhu malee, ofiin ...( Yaq. 1:21) Mee bifa ija hojii hafuuraa kan biraa kan taʼe amantiin, Yihowaa duratti qulqulluu taanee jiraachuuf akkamitti nu gargaaruu akka dandaʼu haa ilaallu. 14. Amantii dhabuun gocha dogoggora taʼe raawwachuutti geessuu kan dandaʼu akkamitti? 14 Amantii dhugaa qabna jechuun, Yihowaan nuuf dhugoomeera jechuudha.spotify annual subscription 2020Akka Kiristiyaanotaatti, nuti Hafuura Qulqulluu Isa ija Isaa godhatu of keessaa qabna, akkasumas humna Hafuura Qulqulluu hojii uumama (amala) cubbuu moo'atu qabna (2 Qoronxoos 5:17; Filiphisiyuus 4:13). Kiristiyaanni tokko guutummaatti raawwatee yeroo hundumaa ija Hafuura Qulqulluu agarsiisuun moo'achuu goonkumaa hin danda'u.Macaafni kun Hojii isaa irraa jalqabee seenessa. Faar. 53:1 Macaafichumtuu, "Gowwaan Waaqayyo hin jiru jedha" jedheera. Bahuu 3:14 "Ani isa jiraataa dha. Ati immoo saba Isiraa'eliin 'Inni jiraataan isinitti ana ergeera in jetta'" Ermiyas 10:10 Inni Waaqa isa jiraataa dha. 5. Karaa Hafuura Qulqulluun →Hafuurri Qulqulluun jiraachuuAkka Kiristiyaanotaatti, nuti Hafuura Qulqulluu Isa ija Isaa godhatu of keessaa qabna, akkasumas humna Hafuura Qulqulluu hojii uumama (amala) cubbuu moo'atu qabna (2 Qoronxoos 5:17; Filiphisiyuus 4:13). Kiristiyaanni tokko guutummaatti raawwatee yeroo hundumaa ija Hafuura Qulqulluu agarsiisuun moo'achuu goonkumaa hin danda'u.Abdii fayyina ofii hojii ofii irra utuu hin tain, hojii araarsuu Isaa irra tauu beekanii, Gooftaa Yasuus irraa ija kaaachuun ammantiidhaan fayyuu jedhama. 1.4.3. Nuti Hojiidhaaf Fayyine Nuti akka hojii gaarii hojjechuu dandeenyuuf fayyifamne. Kanaafuu, erga fayyinee booda, wanti akka hojjennuuf nurraa barbaadamu ni jira. Innis hojii gaarii dha.Phaawulos, Hojii Ergamootaa 20:29, 30rratti, gumii Kiristiyaanaa keessaa, 'namoonni dubbii dhugaa jal'isuudhaan amantoota garagalchanii of duukaa buusan akka ka'an' dubbateera. jw2019 7 Det finns vissa krav som vi måste uppfylla för att få träda fram inför Jehova.Musliimonni obboleeyyan keenya yaadni dogoggoraa fi faallaawwan hedduun Macaafa Qulqulluu keessa jiraachuu isaanii nutti dubbachaa turaniiru. Lallabdoonni kan akka Ahimad Diidaat faa keessummaa baay'ina dogoggora isaa kuma shantamaa hanga kuma dhibbaatti ol guddisu (kana jechuunis luqqisii Macaafa Qulqulluuu tokkon tokkon isaa keessa gara dogoggora sadiitu jira jechuudha!).📖 Luq. 21¯¯¯¯¯¯³⁴ Yesus yommus, "Gad-dhiisiitti jiraachuudhaan, machiidhaan, yaaddoo jireenyaatiinis yaada garaa keessanitti ba'aa fiddanii akka kiyyoon bineensa qabutti guyyichi sun dingata akka isin irra hin baanetti of eeggadhaa. ³⁵ Akkuma kanatti namoota guutummaa biyya lafaa irra jiraatan hundumaa irra in ba'ao. ³⁶ Yeroo hundumaa dammaqaa, wanta ta'uuf jedhu kana ...Tarreefamni lamaffaan 'ija hafuuraa' (lakk. 22-23). Isaan amma amala jireenya keenyaa ta'uu kan isaan irra jiruu dha, Yesuus Kristoosiin fayyina erga argannee booda. Guddinni hafuuraa kan inni ibsamuu iji hafuuraa jireenya amanaa keessatti osoo dabaalani yeroo mul'atanii dha. Jijjiramni fayyinaa yeroo raawwatamu, guddinni hafuuraa nu jalqaba.Uffannaa Seera Qabeessa Ta'e Uffachuun Keenya Kabaja Waaqayyoof Qabnu Argisiisa. 1 Dhihoo kanatti Walga'ii Koonyaa 2003 "Waaqayyoof Ulfina Kennaa" jedhamu irratti argamuudhaan keessummoota Yihowaa ta'uuf mirga addaa ni arganna. Maaddii Hafuuraa Yihowaan nuu qopheesse kanaaf hangam isa galateeffannaa!Hojii gaarii attamii yoo hojjennee fi yaalii gara garaa yoo goone illee fuula Waaqayyootti cubbuu keenyaaf dhiifama nuuf argamsiisuu hin danda'u. Ija cubbuu fi irra daddarba keenyaaf, gatii inni sirriin du'a qofaadha. Kana jechuun immoo jireenyi keenya inni lafarraa kuni gaafa raawwatu Waaqayyo irraa bara baraaf gar-gar ba'uudha.Kanaaf, Yesus gara Si'ol hin deemne sababni isa Si'ol bakka isa fuula duraati kan hojii irraa kan oolchifamu firdii teessoo isa adichaa booddeedha (Mul'ata Yohaannis 20:11-15). Si'ol/qileen bakka lamatti waan qoodameedha. (Maatewoos 11:23, 16:18; Luuqaas 10:15, 16:23; Hojii Ergamootaa 2:27-31), bakka fayyanii fi warri hin fayyinee.Akka Kiristiyaanotaatti, nuti Hafuura Qulqulluu Isa ija Isaa godhatu of keessaa qabna, akkasumas humna Hafuura Qulqulluu hojii uumama (amala) cubbuu moo'atu qabna (2 Qoronxoos 5:17; Filiphisiyuus 4:13). Kiristiyaanni tokko guutummaatti raawwatee yeroo hundumaa ija Hafuura Qulqulluu agarsiisuun moo'achuu goonkumaa hin danda'u.Scribd is the world's largest social reading and publishing site.Yaa'ii lallaba wangeelaa Waldaan Duuka Bu'ootaa (Nahimiyaa) Magaalaa Burraayyuu, Bataskaana Ts/Ts/A/Tekle Hayimaanot tti guyyaa 24/12/2006 A.L.I qopheesse irratti artistoonni beekkamoon kana dura televiziiniidhaan diraamaa nama barsiisu agarsiisaa turan hirmaataniiru.keessatti yeroo baayyee hojii irra kan isaan olanis dhugaawwan hafuuraa irratti, Iddo kanatti kan bakka buanis isa. olaana haalota umamaati. "gad fagoo" sagalee ibraayisxootaa tehom dha (BDB 1062 #3, KB 1690-91). Kan walfakkaatu, Garu adda. kanta; e seemataa. Kan qabu. Tiamat jechuun waamama nameessoo kan qabate. Sumeeriyaanota fiYoo Laaltee Jiraatte Irra Hedduun Diina keeti Hojii kee busheeysa Eenyummaa kee xiqqeeysa Afuufa Sinyaata. Callisiituma kolfii 😁😁😁😁bira Kuti Yeerootu Deebi Laataafi. @ofilaallee1 @ofilaallee1 @ofilaallee1 @ofilaallee1 @ofilaallee1 @ofilaallee1. Читать полностью…names of god in akwa ibom languageTuyen_tap_truyen_co_tich_the_giZÎY-ZÎY-BOOKMOBI ñù +l 1` 7Q >S E€ M« U2 \í e k s zÇ ƒ ‹2 " šÝ ¢ž"ªD$±ì&¹ˆ(Á^*È",Й.׿0Þ÷2æ¢4î 6ö«8þd: 3 s> [email protected] ˜B &qD .F 6GH >ÚJ F L NœN VÍP _qR g T o5V wƒX ~¹Z † \ Œ^ •É` b £«d ª¡f ±‡h ¸æj Ál Èrn Ðp Ø r à t è v ïÓx ÷Õz þä| ä~ 6€ ï‚ r„ $ † +Nˆ 2åŠ :æŒ BbŽ I- P*' Wl ...Telegram-канал saahibuddiin28 - Daandii Milkii(Jennataa)-Ch.kun kan barsiisu Waa'ee Amantii Islaamaa fi kiristaanaati. @Saahibuddiin28 Join godha.Yaadaaf @SaahibuddiinJihaadIjoolleen hojii mana keessaa hojjechuuf fedhii hangamii akka qaban yeroo argitan baayʼee isin dinqisiisuu dandaʼa. ... karaa hafuuraa isaan jajjabeessuu, ... Daldaltoota sassatoo ta'an al lama mana qulqullummaa keessaa ari'uudhaan tarkaanfii ija jabina gaafatu fudhateera.Ija/Firii inni jedhu kun bu'aa hojii waan tokko ti. Firiin Hafuuraa hojii Hafuurri Qulqulluun nu jireenya keenya keessatti hojjetu dha. Kunis kan inni jalqabu yennaa namni Yesusin akka Fayyisaa isaatti simatee eegaleetu.Addunyaa hafuuraatti (በመንፈሳዊ አለም) samii irrattis lafarrattis Waaqayyoo fi nama fuulduratti hojii hafuuraa hojjetu. Hojii kanatiin Waaqayyoo fi qulqulloota wajjin tokkummaa qabu. Sa'atii fi guyyaa uumamanii jalqabanii faarsaa fi galata Waaqayyoof dhiyeessuu irraa adda hin baane. Isa 6:7,ra'I 4:8.5. Geggeessi hafuuraa hojii barreeffamootaa kallattiidhaan Gooftaan hojjetedha erga ta'ee, hafuuraan kan kennaman barreeffamoota Macaafa Qulqulluu warra jalqabaati jechuu dha. Geggeessi hafuura waraabbii Macaafota isaan kaanii, gara hiikaa fi hojiiwwan biraatti hin dabarre.1:32:08 PM • Namoonni tokko tokko hojii Waaqayyoo kana: • Takka takka itti hoo'isanii deebsanii qabaneessu. • Bara itti tole hojjetanii bara itti hadhaa'u immoo dhiisanii deemu. • Itti fufinsa/Consistency yoo jiraate malee jijjiiramin hin jiru. 1:32:08 PM • Namni Clarke : This is the first, and I believe the last, account of a ...Iji hojii hafuuraa hojii foonii isa yeroo hunda garaagarummaa uumurraa haala adda taʼeen, garaagarummaa namoota gidduu jiru ni hambisa. jw2019 7 In contrast , consider the situation in Israel some 700 years later."Namoonni hojii kee isa gaarii arganii abbaa keessan isa Waaqa irraaf ulfina akka kennaniif ifni keessan akkuma kanatti namoota duratti haa'ifu!" Mat. 5:16. Nuti ijoollee tasaa miti. Waaqayyo akeekaan jireenya biyya lafaa kana keessa nu kaa'e. Jireenyi ilma namaa tasa hiiika tokko malee ardii kana irra hin kayyamne.Wangeelaan wangeelaaf hojjenna, Nek'Emte, Welega, Ethiopia. 636 допаѓања · 7 зборуваат за ова. kottaa mi'a lolaa keenya wangeela qabannee seexanichaan ni lollaati.Oct 16, 2013 · FIRII/IJA HAFUURAA. Ija/Firii inni jedhu kun bu’aa hojii waan tokko ti. Firiin Hafuuraa hojii Hafuurri Qulqulluun nu jireenya keenya keessatti hojjetu dha. Kunis kan inni jalqabu yennaa namni Yesusin akka Fayyisaa isaatti simatee eegaleetu. Hafuura Qulqulluu malee Firii Hafuuraa godhachuun gonkumaa hin danda’amu; karaa biro nus keessaa ... Readbag users suggest that Luuqaas Abbaa Seenaa: Hojii Ergamootaa is worth reading. The file contains 419 page(s) and is free to view, download or print.hld hardness conversion calculatorUmuriinsaa waggaa 20 utuu hin guutiin waaqolii tolfamoofi iddoowwan isaanii ija jabinaan balleesseera. ( 2 Sen. 34: 3-7 ) Akkuma kanaan, karaa hafuuraa guddachuun kee hojii keetiin ni mul’ata. ( 1 Xim. 4: 15 ) Babal’isaa hin cuuphamne yoo taate, bifa dandeettii tajaajila keetii fooyyessuuf carraaqi. 2. HAALA WALIIGALAA 2.1 HAALA RAAWWII HOJII BARA DARBEE 2.1.1 Riiformiiwwan sektara kana keessatti raawwataman ilaalchisee Tajajila "warada net"akka godiina keenyatti eegaluudhaaf gibirayilii sadarkaan ijaaruun hojiitti galamee tajajilli "off-line' eegalamee jira Sochii daldala seeraan alaa hambisuuf hojjatameen daldalaan 3572 akka gara seeratti dhufan godhameera. maamiltootni seera ...Dubartoota baratanii hojii kan dhaban, abdii kutatanii ... kan gooftaa hinbeeknetti herumanii jireenya Hafuuraa isaanii akka hinmiine. Maariiniis akka kana ijoollee isaanii kaan gorsanii ... qaaniin rakkisee ija namaatti ba'uu sodaataniif, umurii isaanii malee nama isaan hingitnnetti dirqusiifamanii herumaniif, herumaEebbisaan baayyee ija jabeessa, kan hin sodaanne fi ifatti hojii shororkeessummaa mootummaan Itoophiyaa ummata Oromoorraan ga'u balaaleffachuurraa duubatti jedhee hin beeku. Deeggarsa WBOtif qabus amma dhumaatti ittuma fufe. 5⃣ Ija foonii caalaa fageessee arga. 6⃣ Madda qaba.Madda isaa malee ba'ee hin mul'atu. 7⃣ Haala amma keessa jirtu ganuu akka qabdu sitti hima. 8⃣ Hojii garee miti 9⃣ Ni tarkaanfata malee hin tiratu. 🔟 Nama biraa ta'uu akkaa hin dandeenye sitti hima. 1⃣ 1⃣ Wanta ati of harkaa qabdu irratti hin hundaa'u.بازدید آمار این کانال Telegram "Fayyaa sammuu" - @sammuukoof. مشترکین، افزایش، بازدید در روز، اعلامیه ها و دیگر تجزیه و تحلیل در وب سایت Analytics Telegram.(1 Phexros 2: 19, 20 dubbisi.) (Read 1 Peter 2: 19, 20.) (Read 1 Peter 2: 19, 20.) Qabsoon wal irraa hin cinne kun kallattii jireenyaa koo hunda irratti dhiibbaa ...Dirree Waraanaa Isa Barbaadamaa. Kennaawwan ayyaanaa gara afurtamaatti (40) tti lakkaa'aman (Gal.5:22-23; 1Qor.12:7-11) keessaa warri gurguddoon sadan amantii, abdii fi jaalala (1Qor.13:13). Yesus Waaqa guutuu, Nama guutuus (fitsum amlaak, fitsum sew) ta'ee utuu jiruu wanni inni sodaate, yeroo deebi'ee dhufu lafa irratti namoota biraa ...“Iji Hojii Hafuuraa” Waaqayyoof Ulfina Fida — LAAYIBIRARII INTARNEETII IRRAA “Iji Hojii Hafuuraa” Waaqayyoof Ulfina Fida “Kanaan, ija baayʼee godhachuu keessaniin, . . . ulfinni abbaa koo in argama.”— YOH. 15:8. 1, 2. (a) Warra kaan jajjabeessuuf carraawwan akkamii qabna? Apr 15, 2011 · ( Yaq. 1:21) Mee bifa ija hojii hafuuraa kan biraa kan taʼe amantiin, Yihowaa duratti qulqulluu taanee jiraachuuf akkamitti nu gargaaruu akka dandaʼu haa ilaallu. 14. Amantii dhabuun gocha dogoggora taʼe raawwachuutti geessuu kan dandaʼu akkamitti? 14 Amantii dhugaa qabna jechuun, Yihowaan nuuf dhugoomeera jechuudha. Wangeela Maarqos 11:13 «Muka harbuu baala qabu tokkos fagootti argee, ija irraa argadha laataa? jedhee dhaqe. Inni mukicha bira ga'ee baala malee waanuma tokko irraa dhabe;….» Wangeela Yohaanis.8:28 «Kanaaf Yesus, "Ilma namaa kana erga muka irratti ol fuutanii, eenyu akkan ta'e, ani isa abbaan na barsiise akkan dubbadhu malee, ofiin ...“Iji Hojii Hafuuraa” Waaqayyoof Ulfina Fida — LAAYIBIRARII INTARNEETII IRRAA “Iji Hojii Hafuuraa” Waaqayyoof Ulfina Fida “Kanaan, ija baayʼee godhachuu keessaniin, . . . ulfinni abbaa koo in argama.”— YOH. 15:8. 1, 2. (a) Warra kaan jajjabeessuuf carraawwan akkamii qabna? NT / Oromo. Published on Feb 16, 2016. New Testament (pocket size) in Oromifiya. Includes supplementary material for new believers. MediaServe.hogganamu irratti dhangala’ee fi bu’aa wareegama sanaan argametu ija isaa dura dhufa. Waa’een ABO fi waa’een QBO waa’ee jireenya Sabummaa Oromoo ti. Dubbii ulfaattuu lubbuun gootowwanii fi hayyoota Oromoo lakkoofsaan tilmaamuun hin salphanne irratti kitimamee fi har’a illee itti fufee wareegamni ulfaataan itti baafamaa jiruu dha. what is promiscuous mode in virtualboxAbdii fayyina ofii hojii ofii irra utuu hin tain, hojii araarsuu Isaa irra tauu beekanii, Gooftaa Yasuus irraa ija kaaachuun ammantiidhaan fayyuu jedhama. 1.4.3. Nuti Hojiidhaaf Fayyine Nuti akka hojii gaarii hojjechuu dandeenyuuf fayyifamne. Kanaafuu, erga fayyinee booda, wanti akka hojjennuuf nurraa barbaadamu ni jira. Innis hojii gaarii dha.Hafuurri Yesuus Kiristoos inni jiraataan hafuura koo isa du'u keessa seenuun jireenya haaraa na jalqabsiisee jennaan abdiin, ifnii fi gammachuun jireenya koof deebi'an. Ani kollejjii yookiis seminaara Macaafa Qulqulluu kam keessatti iyyuu hin baranne, dhugaa beekuuf garuu gatii baaseera.Waa'ee Ija hojii hafuuraa otoo hin kaasiin dura waa'ee kennaa hafuura qulqulluu beekuu fi hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee kennaa hafuura Qulqulluu yeroo baay'ee ni dhageenya, ni barsiisna ,wa'eesaa ni dudubbanna ,inni ykn isheen kennaa hafuura Qulqulluu qaba/qabdi yookiin immoo hin qabu/qabdu, ani kennaa hafuura Qulqulluu qaba/hin ...Kuta kana keessattii kan hubannu Waaqayyoo hojii uumuu isaa namaaf gaa'ila dhaabuun. ... taane, akka dhaqanna tokkootti fedhaa hafuuraa fi foonii kan walii keenyaa guunnuun qaamaa. tokko taana. ... Kan cubbuu ija jabinaa godhuus amanaa miti, maatii.13 Fakkeenyaaf, Isaayaas raajichi hojii isaaf kenname raawwachuuf obsuun isa barbaachisee ture. Amala kana horachuun barbaachisaa ta'uusaa Gooftaan akkas jechuudhaan isatti himeera: "Gara saba kanaa dhaqiitii, 'Dhaga'uu in dhageessa, garuu hin hubattu; ilaaluu in ilaalta, garuu hin argitu!' jedhiin!Fulbaanni ji'a jalqabaati. Addaam haadha mana isaa dhagahee ajaja isaa kennameen alatti firii mukaa hin nyaatiin jedhamee nyaate waan argameef Waaqayyoon "Ati dubbii haadha manaa keetii waan dhageesseef, ija mukaa isa hin nyaatiin jedhee si abboomes waan nyaatteef , lafti sababii keetiif abaaramaa ni ta'a; atis bara jireenya kee hundumaatti itti dadhabdee isa irraa in nyaatta.Hafuurri Yesuus Kiristoos inni jiraataan hafuura koo isa du'u keessa seenuun jireenya haaraa na jalqabsiisee jennaan abdiin, ifnii fi gammachuun jireenya koof deebi'an. Ani kollejjii yookiis seminaara Macaafa Qulqulluu kam keessatti iyyuu hin baranne, dhugaa beekuuf garuu gatii baaseera.keessatti yeroo baayyee hojii irra kan isaan olanis dhugaawwan hafuuraa irratti, Iddo kanatti kan bakka buanis isa. olaana haalota umamaati. “gad fagoo” sagalee ibraayisxootaa tehom dha (BDB 1062 #3, KB 1690-91). Kan walfakkaatu, Garu adda. kanta; e seemataa. Kan qabu. Tiamat jechuun waamama nameessoo kan qabate. Sumeeriyaanota fi Haala qabannaa keenyaan yookiin haala sooffaa ta'uu yoon beekuu baadhes anumatti dallaneera jedheen amana. Obbo Duulesitti toles toluu baates Mosee quncisuun itti fufeera. Amma immoo gara mirga kootti ija koo yeroon naannessu, aabbaatu jira. Mosee soofuun aabbaaf hojii akkasumaanii hin turre. Akka hojii of eeggannoo guddaa barbaaduutti yaada.Fakkeenyi 24:27 "Hojii alaa qabdu qopheessi; qonnaa keerrattis wantoota barbaachisan raawwadhu" [NW] jedha. Haataʼu malee, wantoota karaa hafuuraa maatii keetiif barbaachisanis dagachuu hin qabdu. Caqasichi itti aansee, "isa booda manakee ijaarradhu" kan jedhu kanaafidha. Abbootiin manaa kana gochuu kan dandaʼan akkamitti?kognity wikipedia -fc